Obchodné podmienky

Cukrárenská výrobňa Vierkine maškrty (Koháryho 105, Levice)

Firma VIERA - NIKA s.r.o.Konateľ: Viera Holáková; Sídlo: Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov, Slovensko; IČO: 50432249;DIČ: 2120333435; Spoločnosť je zapísaná v OR OS NR, oddiel: Sro, vl.č. 41456/N.

NAŠA SPOLOČNOSŤ JE PLATCOM DPH.

 

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

1. Objednávka

1.  Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetového systému na stránke www.vierkinemaskrty.sk tromi spôsobmi:

  • priamo na webovej stránke www.vierkinemaskrty.sk
  • telefonicky – nadiktovaním objednávky nášmu pracovníkovi
  • e-mailom na adrese: tortyazakusky.lv@gmail.com

Takto vykonaná objednávka (so všetkými potrebnými náležitosťami) sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.


2.  Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť

  • meno a priezvisko
  • adresu: ulica, číslo, mesto, PSČ 
  • správne telefónne číslo
  • e-mail

Fyzická  a právnická osoba (podnikatelia) musia uviesť aj IČO, DIČ, príp. IČ DPH a sídlo firmy/organizácie.

V objednávke odoslanej cez emailovú správu je potrebné zaslať všetky uvedené údaje, plus zadať presný názov a počet kusov objednaného tovaru (názov môžete aj skopírovať zo stránky).

Ďalej je potrebné uviesť spôsob platby (v predajni alebo platobnou kartou online) a čas + miesto vyzdvihnutia.

Objednávka uzatvorená prostredníctvom e-shopu spĺňa tieto podmienky automaticky.

 

3.  Po odoslaní objednávky bude táto zaevidovaná v systéme predávajúceho. Zákazníkovi sa zobrazí informácia o zaevidovaní objednávky a číslo objednávky. Táto informácia mu príde taktiež na email. Zaslaním potvrdenia o evidovaní objednávky vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Ak ste takúto informáciu nedostali – Vaša objednávka NEBOLA v našom systéme zaevidovaná!!!

Najneskôr do 24 hodín (cez pracovné dni) predávajúci overí objednávku či je správna a kompletná. V prípade, ak predávajúci zistí, že objednávka nie je úplná, alebo nie je správne vyplnená, skontaktuje zákazníka telefonicky, emailom, alebo prostredníctvom SMS správy s požiadavkou o jej upresnenie.

Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

 

2. Dodacie lehoty

1. Objednávku treba podľa popisu pri produkte zadať niekoľko dní predom. Všeobecne platí, že:

a) zákusky, štrúdle a slané pečivo treba objednať min. 2 dni predom

b) tortu treba objednať min. 3 dni predom

2. Dodacia lehota sa potom riadi termínom, ktorý si zákazník navolí v objednávke.

 

3. Cena

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.

2. Zobrazená cena je cena s DPH (sme platcami dane).

 

4. Preberanie tovaru, storno objednávky

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať objednávku v dohodnutom čase a termíne, na odbernom mieste ktoré zadal pri vytváraní objednávky. 

2. Pri preberaní je spotrebiteľ povinný skontrolovať svoju objednávku. Po prebraní objednávky nie je možné reklamovať poškodenie ani počet výrobkov. Predajca nenesie zodpovednosť ani za nesprávne skladovanie výrobku po prebratí - zákusky a torty je spotrebiteľ povinný skladovať v chlade do 6°C, štrúdle 6 dní pri skladovaní v chlade do 6°C alebo 2-3 dni pri teplote do 20°C.

3. Ak spotrebiteľ objednávku vyplatil vopred, no v daný deň si ju nevyzdvihol, stráca nárok na vrátenie peňazí. Spotrebiteľ tiež nemá nárok na výrobu objednávky v inom termíne.

4. Aby sa predišlo situácií z bodu 3, treba objednávku stornovať minimálne 2 dni predom.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ má zo zákona nárok na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru; avšak:

2. Vzhľadom na povahu predávaného tovaru (výrobkov) na našom eshope, však spotrebiteľ podľa zákona nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku po schválení objednávky a jej zaradení do výroby - ide totiž o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného na zákazku podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti a skaze.

3. Zákazník je informovaný o schválení objednávky a o jej zaradení do výroby emailovou správou.

 

6. Záverečné ustanovenia

1.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2.  Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

3.  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

4.  Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

5.  Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

6.  Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 24. 05. 2021.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz